Cơ cấu tổ chức

 

Chi tiết:

* Lãnh đạo Ban điều phối

Gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT quyết định.

Trưởng ban: TS Phan Huy Thông - Giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia

Địa chỉ: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 043 7711164

Email: thongph.tt@mard.gov.vn

 

Thường trực Ban điều phối:

Thường trực Ban điều phối (BĐP) gồm Trưởng ban, các phó Trưởng ban, Tổ trưởng và Tổ phó Tổ thư ký và các Trưởng tiểu ban

Nhiệm vụ:

- Thay mặt BĐP điều hành các hoạt động thường xuyên của BĐP và của các Tiểu ban giữa 2 kỳ họp toàn thể BĐP;

- Chỉ đạo tổ thư ký và các tiểu ban chuyên môn chuẩn bị nội dung, tài liệu, địa điểm và các điều kiện cho các hội nghị BĐP và các sự kiện do BĐP tổ chức;

- Dự thảo kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của BĐP để thông qua tại Hội nghị toàn thể BĐP;

- Tổ chức các chuyến khảo sát, thăm và làm việc với các địa phương, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp trong nước có tham gia trồng, thu mua, chế biến và xuất khẩu ca cao để nắm bắt thông tin, các đề xuất, kiến nghị từ cơ sở về các vấn đề liên quan đến phát triển ca cao để hội nghị toàn thể BĐP thảo luận trình Bộ; 

- Trưởng ban BĐP chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ NN & PTNT về việc hoạt động chung của BĐP;

- Trưởng ban quyết định triệu tập, chủ trì (hoặc uỷ quyền cho 01 Phó Trưởng ban triệu tập, chủ trì) các cuộc họp của BĐP;

- Các thành viên của Thường trực BĐP thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban phân công, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác để tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của BĐP. Các phó trưởng ban và trưởng tiểu ban chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và Trưởng ban về những nhiệm vụ được phân công.

 

* Tổ thư ký

Nhiệm vụ:

Tổ thư ký do Trưởng Ban điều phối quyết định, có nhiệm vụ  giúp Ban điều phối: 

- Giữ liên hệ thường xuyên với các thành viên BĐP để cung cấp thông tin từ Trưởng ban điều phối tới các thành viên BĐP và ngược lại;

- Thu thập thông tin báo cáo của các tiểu ban và các thành viên BĐP để tổng hợp báo cáo chung về tình hình phát triển ca cao, về hoạt động của BĐP trong kỳ để báo cáo tại  các Hội nghị do Thường trực hoặc toàn thể BĐP tổ chức ;

- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình, nội dung, chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cần thiết cho các Hội nghị, hội thảo do Thường trực hoặc toàn thể  BĐP tổ chức trình Trưởng ban xem xét quyết định và triển khai thực hiện;

- Hoàn thành các Nghị quyết hoặc Biên bản hội nghị, tổng kết, kết luận hội thảo do Thường trực hoặc toàn thể  BĐP tổ chức;

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng tổ thư ký phân công.

Thành phần:

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Mai Thành Phụng

TT KNQG

Tổ trưởng

2

Trần Văn Khởi

TT KNQG

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Thoa

TT KNQG

Thành viên

4

Nguyễn Viết Khoa

TT KNQG

Thành viên

5

Ngô Văn Đây

TT KNQG

Thành viên

6

Nguyễn Thị Thanh Mai

Cục trồng trọt

Thành viên

 

* Các tiểu ban

Các tiểu ban do Hội nghị toàn thể Ban điều phối giới thiệu, Trưởng Ban quyết định thành lập, gồm:

a/ Tiểu ban Tư vấn  khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

Nhiệm vụ:

            - Xây dựng, đề xuất các đề tài, dự án, giải pháp khoa học công nghệ về giống, kỹ thuật canh tác, công nghệ sơ chế, bảo quản sản phẩm ca cao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

            -  Giúp BĐP liên hệ, kết nối và tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ về mọi mặt của các nước và vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài có quan tâm  đến phát triển ca cao ở Việt Nam;

            - Xây dựng, đề xuất các chương trình, dự án, kế hoạch hợp tác quốc tế về phát triển ca cao ở Việt Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

            - Tham gia tổ chức hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế về ca cao theo phân công của Bộ hoặc của Trưởng BĐP.  

Thành phần:

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 Nhiệm vụ

1

Lê Ngọc Báu

WASI

Trưởng Tiểu ban

2

Phạm Hồng Đức Phước

ĐH Nông LâmTPHCM

Phó Tiểu ban

3

Trần Văn Hâu

ĐH Cần Thơ

Thành viên

4

Nguyễn Thị Thoa

TTKNQG

Thành viên

5

Nguyễn Hoàng  Hạnh

Sở KHCN Tiền Giang

Thành viên

6

Nguyễn Duy Đức

Phân viện CĐ và STH

Thành viên

7

Trần Thanh Huyền

ACDI/VOCA

Thành viên

8

Võ Văn Phong

Helvetas

Thành viên

9

Lê Thị Tuyết

WCF

Thành viên

10

Đào Thị Lam Hương

WASI

Thư ký

 

b/ Tiểu ban Tư vấn chính sách, sản xuất và khuyến nông

Nhiệm vụ:

            - Tư vấn, đề xuất với Bộ NN-PTNT và UBND các tỉnh, thành phố về quy hoạch, kế hoạch, giải pháp phát triển trồng, thu mua, chế biến và tiêu thụ ca cao trên phạm vi cả nước và ở từng địa phương;

            -  Tham gia xây dựng, đề xuất với Bộ NN-PTNT và UBND các tỉnh, thành phố cơ chế chính sách khuyến khích phát triển ca cao bền vững ở Việt Nam;

            - Xây dựng, đề xuất các chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông về ca cao quy mô cấp vùng hoặc cấp tỉnh, trình Bộ NN-PTNT hoặc UBND cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

            - Cập nhật tiến độ và kết quả sản xuất, thu hoạch ca cao của địa phương, các mô hình, điển hình sản xuất ca cao tốt để cung cấp cho tổ Thư ký và Tiểu ban thông tin tuyên truyền, để tổng hợp báo cáo chung của BĐP và thông tin cho các tổ chức cá nhân có liên quan;

Thành phần:

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 Nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn Hòa

Cục Trồng trọt

Trưởng Tiểu ban

2

Trần Văn Khởi

TT KNQG

Phó Tiểu ban

3

Phan Thị Thu Sương

Sở NN Bến Tre

Thành viên

4

Cao Văn Hóa

Sở NN Tiền Giang

Thành viên

5

Phan Văn Đon

Sở NN Bình Phước

Thành viên

6

Võ Công Hậu

Sở NN BRVT

Thành viên

7

Nguyễn Văn Sinh

Sở NN Đắk Lắk

Thành viên

8

Hồ Gấm

Sở NN Đắk Nông

Thành viên

9

Phan Minh Báu

Sở NN Đồng Nai

Thành viên

10

Nguyễn Thị Thanh Mai

Cục Trồng trọt

Thư ký

 

c/ Tiểu ban Tư vấn chế biến, thương mại và chất lượng sản phẩm

Nhiệm vụ:

            - Tư vấn, đề xuất với Bộ NN-PTNT và UBND các tỉnh, thành phố về quy hoạch, kế hoạch, giải pháp công nghệ sơ chế, bảo quản và chế biến ca cao,  ca cao nguyên liệu của toàn quốc và ở từng địa phương;

            - Cập nhật thông tin về tình hình thu mua, chế biến ca cao của các địa phương, doanh nghiệp; diễn biến  giá cả thị trường ca cao trong nước và thế giới theo từng thời điểm, cung cấp cho Tiểu ban Thư ký và thông báo cho người sản xuất, các doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm;

            - Tham gia xây dựng hoặc góp ý kiến cho các cơ quan chức năng về các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng, sản phẩm ca cao; hướng dẫn áp dụng sản xuất ca cao theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành chế biến tốt (GMP), về sản xuất ca cao có chứng nhận (GAP, Utcertifiles, Rain Forest; ca cao hữu cơ...) để nâng cao chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

Thành phần:

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 Nhiệm vụ

1

Nguyễn Nam Hải

Công ty Cafe Control

Trưởng Tiểu ban

2

Đới Xuân Quảng

Cục chế biến thương mại

Phó Tiểu ban

3

Lê Thanh Hùng

Công ty Cargill

Thành viên

4

Nguyễn Hữu Phát

VINACACAO

Thành viên

5

Nguyễn Hữu Nam

Công ty WEGH

Thành viên

6

Nguyễn Văn Lộc

Công ty Nguyên Lộc

Thành viên

7

Thái Thị Hòa

Công ty Grand Place

Thành viên

8

Nguyễn Văn Thiết

Tổ chức UTZ

Thành viên

9

Phạm Văn Minh

Công ty TNHH Cacao Phạm Minh

Thành viên

 

 

d/ Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền và đào tạo

Nhiệm vụ: 

- Tổ chức thu thập, cập nhật và cung cấp thông tin diễn biến thời tiết, sâu bệnh ảnh hưởng đến sản xuất, tình hình giá cả thị trường ca cao trong nước và quốc tế, các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu khoa học kỹ thuật, khuyến nông liên quan đến phát triển ca cao, nội dung và tiến độ các dự án phát triển ca cao tại Việt Nam, các sự kiện của ngành ca cao Việt nam và thế giới để phổ biến, tuyên truyền trên trang web;  tờ tin của Trung tâm Khuyến nông quốc gia (chuyên mục Phát triển ca cao) và các kênh thông tin tuyên truyền khác;

- Tổ chức biên soạn, in ấn và phát hành các tài liệu, ấn phẩm, đĩa hình giới thiệu, hướng dẫn về khoa học kỹ thuật, giống và các tiến bộ kỹ thuật trồng, thu hoạch, sơ chế bảo quản và chế biến ca cao; các chủ trương chính sách, mô hình, điển hình tiên tiến trong phát triển ca cao ở Việt Nam để phục vụ công tác tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho người sản xuất;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức khuyến nông, các cơ sở đào tạo, các Hội,  Hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ... để xây dựng các dự án, kế hoạch đào tạo, tập huấn cho cán bộ khuyến nông cơ sở và người sản xuất, thu mua, sơ chế, bảo quản và chế biến ca cao;

- Thành phần các Tiểu ban gồm Trưởng tiểu ban, Phó trưởng tiểu ban và các ủy viên do Trưởng Ban điều phối quyết định trên cơ sở giới thiệu của Hội nghị toàn thể.

Thành phần: 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 Nhiệm vụ

1

Mai Thành Phụng

TT KNQG

Trưởng Tiểu ban

2

Vũ Tiết Sơn

TT KNQG

Phó Trưởng ban TTTT

3

Ngô Văn Đây

TT KNQG

Phó Ban HCTH

4

Lê Thị Phương Vân

TT KNQG

Kế toán - HC

5

Nguyễn Đình Anh

Công ty sự kiện

Thành viên

6

Nguyễn Khắc Dũng

Báo KT NT

Thành viên

7

Nguyễn Quang Sáng 

Báo NNVN

Thành viên

8

Phan Văn Tâm

Công ty Bình Điền

Thành viên

9

Nguyễn Thanh Hải

Công ty CPTGTM

Thành viên

10

Trần Văn Dũng

TT KNQG

Thư kí