Ban điều phối cacao

 

1       Giới thiệu

Ban điều phối phát triển ca cao Việt Nam tên tiếng Anh là Vietnam Cocoa Committee - viết tắt là VCC, là tổ chức tư vấn liên ngành do Bộ Nông nghiệp & PTNT quyết định thành lập theo quyết định số 803/QĐ - BNN - NN ngày 11/4/2005.  Ban điều phối chịu sự quản lý, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và sử dụng con dấu của Trung tâm Khuyến nông quốc gia để giao dịch.

 

2       Chức năng, nhiệm vụ

 

2.1    Chức năng

1. Tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các giải pháp khoa học kỹ thuật, khuyến nông, cơ chế chính sách phát triển ca cao ở Việt Nam.

2. Phối hợp hoạt động của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, khuyến nông, tổ chức sản xuất, dịch vụ, thu mua, chế biến và tiêu thụ ca cao tại Việt Nam.

 

2.2    Nhiệm vụ

1. Tham gia, phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương trong quá trình xây dựng và ban hành  chính sách, qui hoạch, kế hoạch phát triển ca cao Việt Nam.

2. Xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa các đơn vị thành viên của Ban ĐP (cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, các đơn vị sự nghiệp KHCN, các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội và các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài ....có tham gia  nghiên cứu, giảng dạy, khuyến nông, dịch vụ tư vấn, kiểm tra chứng nhận, cung cấp vật tư đầu vào, sản xuất, thu mua, chế biến, xuất nhập khẩu  ca cao để thúc đẩy ngành ca cao Việt Nam phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững.

3. Cung cấp và chia sẻ thông tin giữa các thành viên của BĐP về định hướng phát triển, cơ chế chính sách, khoa học công nghệ, thị trường, giá cả, các kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong nghiên cứu, sản xuất, chế biến và xuất khẩu ca cao ở Việt Nam và trên thế giới  thông qua các tài liệu, Website, đĩa CD, chuyên mục khuyến nông về ca cao trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương. 

4. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị khác tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về trồng, chế biến ca cao cho các đối tượng.   

5. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các chuyến thăm quan, khảo sát, học tâp kinh nghiệm trong nước và nước ngoài về phát triển ca cao nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu, khuyến nông, tổ chức sản xuất, thu mua, chế biến, xuất khẩu ca cao.

6. Đề xuất với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về các chương trình, dự án hợp tác quốc tế  trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển trồng, chế biến, tiêu thụ ca cao ở Việt Nam; tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ, diễn đàn quốc tế về ca  cao khi được mời hoặc theo phân công của Bộ trưởng.

7. Tranh thủ sự  hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về kỹ thuật, kinh nghiệm và tài chính cho hoạt động của BĐP với mục đích phi lợi nhuận; quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ (nếu có) của BĐP đúng mục đích và có hiệu quả cao.

8. Định kỳ hàng năm  báo cáo Bộ trưởng về hoạt động của BĐP, đề xuất kiến nghị các vấn đề về phát triển ca cao ở Việt Nam. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến phát triển ca cao theo yêu cầu của  Bộ trưởng.

 

3      Quy chế hoạt động

Ban Điều phối phát triển ca cao Việt Nam (VCC) hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ tập trung, thảo luận và biểu quyết tập thể về các vấn đề quan trọng thuộc phạm vi hoạt động của Ban. Đề cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân chủ trì từng nội dung chuyên môn, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên của Ban điều phối.

Các thành viên VCC hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, triển khai chương trình phát triển ca cao theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và theo theo sự phân công của Trưởng BĐP.

Chi tiết Quy chế hoạt động của Ban Điều phối phát triển ca cao Việt Nam tải tại đây (link)