There is no row at position 0.SELECT CAT_ID,CAT_PARENT,Yeu_cau_login,CAT_NAME,CAT_BANNER,AN_PHAN_TRANG FROM tblNewsCat WHERE CAT_ID=76
Server is busy please press F5 to reload
  • CANH TÁC CACAO XEN DỪA BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DỊCH HẠI BỀN VỮNG (15/10/2013)

    Diện tích trồng dừa của Việt Nam hiện nay vào khoảng 220.000 ha. Riêng các tỉnh phía Nam có khoảng 21 triệu cây dừa, tỉnh trồng nhiều nhất là Bến Tre với hơn 6 triệu cây, kế đến là tỉnh Trà Vinh hơn 3 triệu cây, tỉnh Tiền Giang có khoảng 1,6 triệu cây.

Đối thoại

Tìm kiếm

Giá cả thị trường

Ngày Thị trường Giá
8/8/2014 Ca cao lên men(Cargill) 60300-đ/Kg
5/8/2014 Ca cao lên men(Cargill) 59700-đ/Kg
23/7/2014 Ca cao lên men(Cargill) 58200-đ/Kg
22/7/2014 Ca cao lên men(Cargill) 58800-đ/Kg
21/7/2014 Ca cao lên men(Cargill) 58100-đ/Kg
Xem chi tiết